Ta strona używa cookie.Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Ustawa

Dz.U.03.166.1608

2004.05.01 zm. Dz.U.04.96.959 art. 98

2007.07.01 zm. Dz.U.07.89.589 art. 102

USTAWA

z dnia 9 lipca 2003 r.

o zatrudnianiu pracowników tymczasowych1)

(Dz. U. z dnia 22 września 2003 r.)

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę

będącego agencją pracy tymczasowej oraz zasady kierowania tych pracowników i osób niebędących

pracownikami agencji pracy tymczasowej do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy

użytkownika.

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

 1) pracodawca użytkownik - pracodawcę użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, Nr 90, poz. 844, Nr 122,

poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 142, poz. 1380);

 2) pracownik tymczasowy - pracownika zatrudnionego przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika;

 3) praca tymczasowa - wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niŻ wskazany w ustawie, zadań:

a) o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub

b) których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika

nie byłoby możliwe, lub

c) których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez

pracodawcę użytkownika.

Art. 3. 1. Pracodawcą użytkownikiem nie może być pracodawca, który w okresie ostatnich 6 miesięcy

poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika

tymczasowego wypowiedział pracownikom stosunki pracy lub rozwiązał te stosunki na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli liczba zwolnionych z tych przyczyn pracowników odpowiada liczbie określonej w art. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844).

2. Pracodawca uŻytkownik, którego nie dotyczy przepis ust. 1, jest obowiązany złoŻyć agencji pracy

tymczasowej pisemne oświadczenie w tej sprawie, nie później niŻ w terminie dokonania uzgodnień

określonych w art. 9 ust. 1.

Art. 4. Pracodawca nie może być pracodawcą użytkownikiem w stosunku do pracowników pozostających z nim w stosunku pracy.

Art. 5. W zakresie nieuregulowanym odmiennie przepisami ustawy i przepisami odrębnymi do agencji pracy tymczasowej, pracownika tymczasowego i pracodawcy użytkownika stosuje się przepisy prawa pracy dotyczące odpowiednio pracodawcy i pracownika, z uwzględnieniem art. 6. Art. 6. Do pracowników tymczasowych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

 

Rozdział II

Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych i kierowania tych pracowników do wykonywania

pracy tymczasowej

Art. 7. Agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy.

Art. 8. Pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzone wykonywanie na rzecz pracodawcy

użytkownika pracy:

 1) szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu

pracy;

 2) na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, w okresie

uczestniczenia tego pracownika w strajku;

 3) na stanowisku pracy, na którym, w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, był zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Art. 9. 1. W celu zawarcia umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym pracodawca użytkownik uzgadnia z tą agencją na piśmie:

 1) rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu;

 2) wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu;

 3) przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej;

 4) wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego;

 5) miejsce wykonywania pracy tymczasowej.

2. Pracodawca użytkownik informuje agencję pracy tymczasowej na piśmie o:

 1) wynagrodzeniu za pracę, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, określonym
w przepisach o wynagrodzeniu obowiązujących u pracodawcy użytkownika;

 2) warunkach wykonywania pracy tymczasowej w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy.

2a. (1) Pracodawca użytkownik dostarcza pracownikowi tymczasowemu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, zapewnia napoje i posiłki profilaktyczne, przeprowadza szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego oraz informuje o tym ryzyku.

2b. (2) Do sposobu i terminów przeprowadzania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przepisy Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.

3. Przed zawarciem umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik uzgadniają na piśmie:

 1) zakres informacji dotyczących przebiegu pracy tymczasowej, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia za pracę pracownika tymczasowego, oraz sposób i termin przekazywania tych informacji agencji pracy tymczasowej w celu prawidłowego obliczania wynagrodzenia za pracę tego pracownika;

 2) (3) zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków pracodawcy dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy innych niż określone w ust. 2a;

 3) zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązku pracodawcy dotyczącego wypłacania należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Art. 10. 1. Agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik mogą uzgodnić wykorzystanie przez

pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego, w całości lub w części, w okresie wykonywania

pracy tymczasowej na rzecz tego pracodawcy użytkownika, ustalając zarazem tryb udzielenia tego urlopu. 2. Jeżeli okres wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika obejmuje 6 miesięcy

lub okres dłuższy, pracodawca użytkownik jest obowiązany umożliwić pracownikowi tymczasowemu

wykorzystanie w tym okresie urlopu wypoczynkowego, udzielając, w terminie uzgodnionym z tym

pracownikiem, czasu wolnego od pracy w wymiarze odpowiadającym przysługującemu temu pracownikowi urlopowi wypoczynkowemu.

Art. 11. O uzgodnieniach, o których mowa w art. 9 i 10, agencja pracy tymczasowej zawiadamia osobę, której ma być powierzone wykonywanie pracy tymczasowej, przed zawarciem z nią umowy o

pracę.

Art. 12. Ustalenie między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem warunku niezatrudnienia pracownika tymczasowego przez pracodawcę użytkownika po zakończeniu wykonywania pracy tymczasowej jest nieważne.

Art. 13. 1. Umowa o pracę zawarta między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym powinna określać strony umowy, rodzaj umowy i datę zawarcia umowy oraz wskazywać pracodawcę użytkownika i ustalony okres wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej, a także warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, w szczególności:

 1) warunki wskazane w art. 9 ust. 1 pkt 1, 4 i 5;

 2) wynagrodzenie za pracę oraz termin i sposób wypłacania tego wynagrodzenia przez agencję pracy

tymczasowej.

2. W umowie o pracę zawartej na czas określony strony mogą przewidzieć możliwość

wcześniejszego rozwiązania tej umowy przez każdą ze stron:

 1) za trzydniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni;

 2) za jednotygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie.

3. Do umowy o pracę zawartej z pracownikiem tymczasowym nie stosuje się art. 177 § 3 Kodeksu pracy.

4. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta na piśmie,

agencja pracy tymczasowej potwierdza pracownikowi tymczasowemu w formie pisemnej rodzaj zawartej umowy o pracę i jej warunki, nie później niż w drugim dniu wykonywania pracy tymczasowej.

Art. 14. 1. Pracodawca użytkownik wykonuje obowiązki i korzysta z praw przysługujących

pracodawcy, w zakresie niezbędnym do organizowania pracy z udziałem pracownika tymczasowego.

2. Pracodawca uŻytkownik:

 1) jest obowiązany zapewnić pracownikowi tymczasowemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy w

miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej;

 2) prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika tymczasowego w zakresie i na zasadach

obowiązujących w stosunku do pracowników;

 3) nie moŻe stosować do pracownika tymczasowego przepisu art. 42 § 4 Kodeksu pracy ani teŻ

powierzać mu wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu.

Art. 15. 1. Pracownik tymczasowy w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy uŻytkownika

nie moŻe być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niŻ pracownicy zatrudnieni przez tego pracodawcę uŻytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy.

2. W zakresie dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych organizowanego

przez pracodawcę uŻytkownika przepis ust. 1 nie dotyczy pracownika tymczasowego wykonującego pracę na rzecz tego pracodawcy uŻytkownika krócej niŻ 6 tygodni.

Art. 16. 1. Pracownikowi tymczasowemu, wobec którego pracodawca uŻytkownik naruszył zasadę równego traktowania, w zakresie warunków określonych w art. 15, przysługuje prawo dochodzenia od agencji pracy tymczasowej odszkodowania w wysokości określonej w przepisach Kodeksu pracy dotyczących odszkodowania naleŻnego pracownikowi od pracodawcy z tytułu naruszenia zasady równego traktowania pracowników w zatrudnieniu.

2. Agencja pracy tymczasowej ma prawo dochodzenia od pracodawcy uŻytkownika zwrotu równowartości odszkodowania, które zostało wypłacone pracownikowi tymczasowemu.

Komentarze

Art. 17. 1. Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za kaŻdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy uŻytkownika lub więcej niŻ jednego pracodawcy uŻytkownika; urlop nie przysługuje za okres, za który pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy przysługujący na podstawie odrębnych przepisów.

2. Urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi tymczasowemu w dni, które byłyby dla niego

dniami pracy, gdyby nie korzystał z tego urlopu. W przypadku określonym w art. 10 ust. 2 do pracownika tymczasowego stosuje się przepisy art. 1672 Kodeksu pracy.

3. W razie niewykorzystania przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego w okresie

wykonywania pracy tymczasowej agencja pracy tymczasowej wypłaca pracownikowi tymczasowemu

ekwiwalent pienięŻny w zamian za ten urlop lub niewykorzystaną jego część.

4. Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego lub ekwiwalent pienięŻny za jeden dzień

tego urlopu ustala się, dzieląc wynagrodzenie uzyskane przez pracownika tymczasowego w okresie

wykonywania pracy tymczasowej przez liczbę dni pracy, za które to wynagrodzenie przysługiwało.

tezy z piśmiennictwa

komentarze

Art. 18. 1. Umowa o pracę zawarta z pracownikiem tymczasowym rozwiązuje się z upływem ustalonego między stronami okresu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy uŻytkownika, z uwzględnieniem art. 13 ust. 2.

2. Pracodawca uŻytkownik, który zamierza zrezygnować z wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego przed upływem okresu wykonywania pracy tymczasowej uzgodnionego z agencją pracy tymczasowej, zawiadamia agencję pracy tymczasowej na piśmie o przewidywanym terminie zakończenia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, w miarę moŻliwości z wyprzedzeniem uwzględniającym obowiązujący strony umowy o pracę okres wypowiedzenia tej umowy.

3. W razie faktycznego zaprzestania wykonywania przez pracownika tymczasowego pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy uŻytkownika z powodu niestawienia się do pracy, bez usprawiedliwienia przyczyn nieobecności w pracy, albo odmowy dalszego wykonywania pracy tymczasowej na jego rzecz, pracodawca uŻytkownik zawiadamia niezwłocznie agencję pracy tymczasowej o terminie i okolicznościach zaprzestania wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego.

Art. 19. 1. Agencja pracy tymczasowej jest obowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej pracodawcy uŻytkownikowi przez pracownika tymczasowego przy wykonywaniu pracy tymczasowej -na zasadach i w granicach obowiązujących pracownika zgodnie z przepisami o odpowiedzialności materialnej pracowników.

2. Agencja pracy tymczasowej ma prawo dochodzenia od pracownika tymczasowego zwrotu równowartości odszkodowania, które zostało wypłacone pracodawcy uŻytkownikowi.

Art. 20. 1. W okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy łączny okres wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego na rzecz jednego pracodawcy uŻytkownika nie moŻe przekroczyć 12 miesięcy.

2. JeŻeli pracownik tymczasowy wykonuje w sposób ciągły na rzecz danego pracodawcy uŻytkownika pracę tymczasową obejmującą zadania, których wykonanie naleŻy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez tego pracodawcę uŻytkownika, okres wykonywania pracy tymczasowej nie moŻe przekroczyć 36 miesięcy.

3. Po okresie wykonywania pracy tymczasowej, o którym mowa w ust. 2, na rzecz danego pracodawcy uŻytkownika pracownik tymczasowy moŻe być ponownie skierowany do wykonywania pracy tymczasowej u tego pracodawcy uŻytkownika nie wcześniej niŻ po upływie 36 miesięcy.

Art. 21. Do umów o pracę na czas określony zawartych między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym nie stosuje się art. 251 Kodeksu pracy.

Art. 22. Pracownik tymczasowy w okresie wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy uŻytkownika ma prawo do korzystania z urządzeń socjalnych pracodawcy uŻytkownika na zasadach przewidzianych dla pracowników zatrudnionych przez tego pracodawcę uŻytkownika.

Art. 23. 1. Pracodawca uŻytkownik jest obowiązany informować organizację związkową

reprezentatywną w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy

tymczasowej pracownikowi agencji pracy tymczasowej. JednakŻe pracodawca uŻytkownik, który zamierza

powierzyć pracownikowi agencji pracy tymczasowej wykonywanie pracy przez okres dłuŻszy niŻ 6

miesięcy, jest obowiązany podjąć działania zmierzające do uzgodnienia tego zamierzenia z

reprezentatywnymi organizacjami związkowymi.

2. Pracodawca uŻytkownik jest obowiązany przekazać organizacjom związkowym, o których mowa w

ust. 1, informacje określone w art. 9 ust. 1. Pracodawca uŻytkownik i reprezentatywne organizacje

związkowe mogą ustalić szerszy zakres informacji, które mają być przekazane tym organizacjom

związkowym.

3. Pracodawca uŻytkownik jest obowiązany informować pracowników tymczasowych, w sposób

przyjęty u tego pracodawcy uŻytkownika, o wolnych stanowiskach pracy, na których zamierza zatrudnić

pracowników.

Art. 24. Roszczenia pracownika tymczasowego rozpatruje sąd pracy właściwy ze względu na

siedzibę agencji pracy tymczasowej zatrudniającej tego pracownika.

Art. 25. Prawa i obowiązki pracodawcy uŻytkownika i agencji pracy tymczasowej w zakresie

nieuregulowanym w ustawie określa zawarta między nimi umowa.

Rozdział III

Kierowanie do pracy tymczasowej osób niebędących pracownikami agencji pracy tymczasowej

Art. 26. 1. Do osób w wieku od 16 do 18 lat będących uczniami, skierowanych do pracy tymczasowej

na podstawie umowy prawa cywilnego, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy dotyczące

zatrudniania młodocianych w innym celu niŻ przygotowanie zawodowe.

2. Do osób skierowanych do pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego stosuje się

odpowiednio przepisy art. 8, 9 ust. 1 i art. 23.

Rozdział IV

Przepisy karne

Art. 27. 1. Kto, będąc pracodawcą uŻytkownikiem lub działając w jego imieniu, nie zapewnia

pracownikowi tymczasowemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu wyznaczonym do

wykonywania pracy tymczasowej lub nie wyposaŻa stanowiska pracy pracownika tymczasowego w

maszyny i inne urządzenia techniczne, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności, podlega

karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto, będąc pracodawcą uŻytkownikiem lub działając w jego imieniu, nie

wypełnia uzgodnionych na piśmie z agencją pracy tymczasowej obowiązków pracodawcy, w tym:

 1) nie dostarcza pracownikowi tymczasowemu odzieŻy i obuwia roboczego oraz środków ochrony

indywidualnej;

 2) nie zapewnia pracownikowi tymczasowemu napojów i posiłków profilaktycznych;

 3) nie zapewnia przeszkolenia pracownika tymczasowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

przed dopuszczeniem go do pracy oraz szkolenia okresowego;

 4) nie zapewnia ustalenia w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, któremu

uległ pracownik tymczasowy;  5) nie informuje pracownika tymczasowego o ryzyku zawodowym, które wiąŻe się z wykonywaną pracą,

oraz zasadach ochrony przed zagroŻeniami;

 6) nie wypełnia innych obowiązków, uzgodnionych z agencją pracy tymczasowej, związanych z

wykonywaniem pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego.

Art. 28. W sprawach o wykroczenia, o których mowa w art. 27, orzeka się, na podstawie wniosku

pochodzącego od inspektora pracy, w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o

wykroczenia.

Rozdział V

Przepisy dostosowujące i końcowe

Art. 29. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn.

zm.2)) uchyla się art. 2983

.

Art. 30. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000

r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.3)) w art. 21 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Do przychodów pracowników tymczasowych, w rozumieniu odrębnych przepisów,

otrzymanych od pracodawcy uŻytkownika ma zastosowanie ust. 1 pkt 11, 13 i 16.".

Art. 31. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z

2003 r. Nr 58, poz. 514, z późn. zm.4)) w art. 37 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Usługi w zakresie zatrudniania pracowników w celu ich skierowania do pracodawcy

uŻytkownika, którym moŻe być pracodawca lub podmiot niebędący pracodawcą w rozumieniu

Kodeksu pracy, wykonują wyłącznie agencje pracy tymczasowej. Pracodawca uŻytkownik

wyznacza pracownikowi agencji pracy tymczasowej zadania i kontroluje ich wykonanie.".

Art. 32. Przepis art. 21 stosuje się od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii

Europejskiej.

Art. 33. Ustawa wchodzi w Życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

________

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŻenia dyrektywy 91/383/EWG z dnia 25

czerwca 1991 r. uzupełniającej środki mające wspierać poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w pracy

pracowników pozostających w stosunku pracy na czas określony lub w czasowym stosunku pracy

(Dz. Urz. WE L 206 z 29.07.1991).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z

dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia

tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.(4)

 

2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,

poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i

Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr

111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805 oraz z 2002 r. Nr 74, poz.

676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679.

3) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz.

703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz.

27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968,

Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz.

1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,

Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr

240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90,

poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268 i Nr 137, poz. 1302.

4) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz.

1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 142, poz. 1380. Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 96 poz. 959

 

Art. 98. W ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr

166, poz. 1608) do tytułu ustawy dodaje się odnośnik nr 1 w brzmieniu:

"

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŻenia dyrektywy 91/383/EWG z dnia

25 czerwca 1991 r. uzupełniającej środki mające wspierać poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w

pracy pracowników pozostających w stosunku pracy na czas określony lub w czasowym

stosunku pracy (Dz. Urz. WE L 206 z 29.07.1991).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie -

z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą

ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.".

 

 

Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 89 poz. 589

 

Art. 102. W ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U.

Nr 166, poz. 1608 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) w art. 9:

 1) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Pracodawca uŻytkownik dostarcza pracownikowi tymczasowemu odzieŻ i obuwie robocze oraz

środki ochrony indywidualnej, zapewnia napoje i posiłki profilaktyczne, przeprowadza szkolenia

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy,

przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego oraz informuje o tym ryzyku.

2b. Do sposobu i terminów przeprowadzania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

przepisy Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.";

 2) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zakres przejęcia przez pracodawcę uŻytkownika obowiązków pracodawcy dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy innych niŻ określone w ust. 2a;". 

 

Dodatkowe informacje