Klauzula informacyjna dla pracowników klientów, kontrahentów

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Współadminstratorami Pani/Pana danych osobowych są
 • Mega Service Centrum Spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40 – 773 Katowice, KRS: 0000298196, NIP: 6342664373, REGON: 240775614,
 • Mega Service Plus Spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40 – 773 Katowice, KRS: 0000290022,  NIP: 6342320165, REGON: 276480859,
 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Mega-Service”  Spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40 – 773 Katowice, KRS: 0000102930, NIP: 6342448907, REGON: 277696828,
 • Mega Service System Spółka z o.o., ul. Filomatów 4/11, 42-217 Częstochowa,  KRS: 0000742213, NIP: 6342788170,  REGON: 242092463.
 1. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych w osobie p. Dominiki Świerczyńskiej. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: rodo@mega-service.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  
 1. nawiązywania relacji biznesowych w tym podpisywania umów lub w celu kontaktu w związku z realizacją umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO; 
 • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • utrzymania relacji biznesowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych np. z rozliczeniem finansowo-księgowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane kancelariom prawnym, dostawcom oprogramowania, hostingodawcy skrzynki e-mail, firmie zajmującej się obsługą IT oraz serwisem oprogramowania, firmie niszczącej dokumenty, firmie świadczącej doradztwo, firmom realizującym usługi z ramienia Współadministratorów danych osobowych na terenie Pani/Pana firmy oraz  innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. Dane z dokumentów finansowych będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawa z zakresu rachunkowości. 
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych oraz wyrażenia sprzeciwu.  
 1. Pani/Pana dane pozyskaliśmy: 
 • w przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą reprezentującą spółkę – od podmiotu, w którym pełni Pani/Pan funkcję członka organów osób prawnych oraz z KRS, 
 • w przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą wyznaczoną przez podmiot do kontaktu: od podmiotu, w którym pełni Pani/Pan tę funkcję w ramach realizowanej umowy. 
 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Kontakt  jest możliwy przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.goy.pl/pl/p/kontakt, lub telefonicznie: (22) 53103 00.
 1. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.