Klauzula infrormacyjna dla klienta i kontrahenta

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Współadminstratorami Pani/Pana danych osobowych są:
 • Mega Service Centrum Spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40 – 773 Katowice, KRS: 0000298196, NIP: 6342664373, REGON: 240775614,
 • Mega Service Plus Spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40 – 773 Katowice, KRS: 0000290022,  NIP: 6342320165, REGON: 276480859,
 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Mega-Service”  Spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40 – 773 Katowice, KRS: 0000102930, NIP: 6342448907, REGON: 277696828,
 • Mega Service System Spółka z o.o., ul. Filomatów 4/11, 42-217 Częstochowa,  KRS: 0000742213, NIP: 6342788170,  REGON: 242092463.
 1. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych w osobie p. Dominiki Świerczyńskiej. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: rodo@mega-service.pl.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • realizacji umowy oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy zgodnie z przesłanką z art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych np. z rozliczeniem finansowo-księgowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • dochodzenia roszczeń na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • utrzymania relacji biznesowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • obsługi zgłoszeń reklamacyjnych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO;
 1. Pani/Pana dane osobowe dane osobowe mogą być przekazywane Poczcie Polskiej S.A., biegłym rewidentom, kancelariom prawnym, dostawcom oprogramowania, hostingodawcy skrzynki e-mail, firmie zajmującej się obsługą IT oraz serwisem oprogramowania, firmie świadczącej doradztwo oraz  innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. Dane z dokumentów finansowych będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawa z zakresu rachunkowości.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, przenoszenia oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych oraz wyrażenia sprzeciwu.
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Kontakt  jest możliwy przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.goy.pl/pl/p/kontakt, lub telefonicznie: (22) 53103 00.
 1. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.