POLITYKA PRYWATNOŚCI

r.o.d.o

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. nowych przepisów o ochronie danych osobowych, przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje w tym zakresie. 

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych [Polityka] została opracowana na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Niniejsza Polityka znajduje zastosowanie w zakresie przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do wszystkich Spółek Grupy Mega-Service [Grupa], jak również ich następców prawnych, i obowiązuje wszystkie osoby które w Spółkach posiadają dostęp do przetwarzanych danych osobowych, weszły w posiadanie takich danych bez upoważnienia, powzięły informacje o nieuprawnionym przetwarzaniu danych osobowych, zgłoszeniu zastrzeżeń co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych lub zgłoszenie żądania ochrony prawa osoby której dane osobowe są przetwarzane.

Niniejsza Polityka została opracowana w celu ochrony praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz ma zapewnić uzyskanie optymalnego i zgodnego z wymogami obowiązujących aktów prawnych, sposobu przetwarzania informacji zawierających dane osobowe.

Każda ze Spółek Grupy Mega-Service wypełnia indywidualnie obowiązki Administratora danych osobowych [Administrator] zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszą Polityką.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. W szczególności, Administrator zbiera dane osobowe:
  1. wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
  2. prawidłowe, adekwatne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”).
 2. Administrator uaktualnia dane osobowe i nie przetwarza dalej w sposób niezgodny z celami dla których zostały zebrane.
 3. Administrator przechowuje dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 4. Administrator przetwarza dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).
 5. Administrator zapewnia, aby w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, zgoda jest wyrażana dobrowolnie oraz że osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.
 6. Administrator zapewnia, aby po zebraniu danych, osoba której dane dotyczą została należycie poinformowana o fakcie przetwarzania danych, ich kategoriach, celu, podstawie i zakresie przetwarzania danych, okresie przetwarzania danych oraz prawach które takiej osobie przysługują.
 7. Administrator prowadzi wszelkie prawem wymagane rejestry i ewidencje przetwarzania danych osobowych.
 8. Administrator wdraża i zapewnia środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa ich przetwarzania.
 9. Administrator zaznajamia pracowników i inne osoby realizujące zadania u Administratora w oparciu o inne podstawy prawne [Pracownik], z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zobowiązuje je do zachowania szczególnych zasad dotyczących ich ochrony danych osobowych i przetwarzania.
 10. Administrator zapewnia dostęp do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osobom, które posiadają szczególna wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony danych i uzyskały specjalne upoważnienie w tym zakresie.
 11. Administrator powołuje specjalny Zespół ds. Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych, którego zadaniem jest realizacja Polityki oraz nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych.
 12. Każdy Pracownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia RODO i niniejszej Polityki. XIII. Każdy Pracownik jest zobowiązany do zgłaszania Administratorowi wszelkich informacji o nieuprawnionym przetwarzaniu danych osobowych, nieuprawnionym dostępie do danych osobowych przez osoby trzecie, powzięciu informacji o zgłoszeniu zastrzeżeń co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora lub zgłoszenie żądania ochrony prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora.
 • Instrukcja zabezpieczenia fizycznego danych osobowych stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Polityki (dokument wewnętrzny niejawny).
 • Instrukcja zabezpieczenia informatycznego danych osobowych stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Polityki (dokumenty wewnętrzne niejawne).

Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych obowiązuje we wszystkich Spółkach [Administratorach danych osobowych] Grupie Mega-Service z dniem 17 maja 2018 r.

vademecum Rodo

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

I . Przedmiot i cele (art.1 RODO):

 • przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych;
 • ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawa do ochrony danych osobowych.

II. Materialny zakres stosowania (art. 2 RODO):

 • przetwarzanie danych osobowych w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany oraz przetwarzanie w sposób inny niż zautomatyzowany danych osobowych stanowiących część zbioru danych lub mających stanowić część zbioru danych.

III. Zasady przetwarzania danych osobowych (art. 5 RODO):

 • przetwarzanie zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
 • zbieranie danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach  i nieprzetwarzanie dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”);
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”);
 • przechowywanie w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);
 • przetwarzanie w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”);
 • odpowiedzialność administratora za przestrzeganie powyższych zasad i obowiązek wykazania ich przestrzegania („rozliczalność”).

IV. Zgodność przetwarzania z prawem (art. 6 RODO):
Gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

V. Prawa osoby, której dane dotyczą (art. 12 – 22 RODO):

 • prawo do przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji;
 • prawo do uzyskania od administratora danych informacji o: jego tożsamości i danych kontaktowych oraz tożsamości i danych kontaktowych jego przedstawiciela, danych kontaktowych inspektora ochrony danych (gdy ma to zastosowanie),  celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora lub osobę trzecią (gdy ma to zastosowanie), odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców (jeżeli istnieją); także innych informacji niezbędnych do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania;
 • prawo do uzyskania dostępu do przetwarzanych danych oraz podstawowych informacji o nich;
 • prawo do sprostowania danych; osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe;
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”); osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w ww. przepisie;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (w przypadkach przewidzianych w ww. przepisie);
 • prawo do przenoszenia danych; osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe;
 • prawo do sprzeciwu; osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

VI. Obowiązki administratora (art. 24 RODO):

 • wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane;
 • rejestrowanie czynności przetwarzania (prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, zawierającego: imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora oraz wszelkich współadministratorów, a także gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela administratora oraz inspektora ochrony danych; cele przetwarzania; opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych; kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych; gdy ma to zastosowanie, przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń; jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych; jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1.

VII. Podmiot przetwarzający (art. 28 RODO):

 • jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu administratora, korzysta on wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą;
 • podmiot przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody administratora. W przypadku ogólnej pisemnej zgody podmiot przetwarzający informuje administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian;
 • przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego i wiążą podmiot przetwarzający i administratora, określają przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora.

VIII. Środki techniczne i organizacyjne podejmowane dla zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych (w szczególności – art. 32 RODO):

 • pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych;   
 • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
 • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
 • regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

IX. Inspektor ochrony danych (art. 37 RODO):
Wyznaczany zawsze, gdy:

 • przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;
 • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę; lub
 • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o czym mowa w art. 10.
Mega Service System Informacja prawna na podstawie art. 13

Informacja prawna
Mega Service System spółka z o.o.
[Administrator danych osobowych]

wymagana Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych i jak się z nim skontaktować.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mega Service System spółka z o.o.

  Z Administratorem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować pisząc na adres pocztowy 42-217 Częstochowa, ul. Filomatów 4/11 lub adres elektroniczny – daneosobowe-mss@mega-service.pl.

 2. Cele w jakich Administrator przetwarza dane osobowe.

  Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe, w następujących celach:

  • zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej i jej wykonywania,
  • wykonywania obowiązku prawnego, w szczególności przeprowadzanie badań okresowych, ocena warunków pracy, przeciwdziałanie zagrożeniom w miejscu pracy, prowadzenia postępowania powypadkowego, zapewnienie zgodności z przepisami prawa, regulacjami i innymi wytycznymi branżowymi i organizacyjnymi,
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności dochodzenia lub obrony roszczeń i praw Administratora lub podmiotu, którego reprezentuje Administrator lub któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych a także w celu marketingu bezpośredniego o ile zgoda została udzielona w takim zakresie,
  • ochrony żywotnych interesów pracowników i członków rodziny Administratora, Kontrahentów Administratora i ich pracowników oraz Klientów Administratora i ich pracowników,
  • wykonywania czynności zgodnie z udzieloną Pani/Pana zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Administratora, w tym przede wszystkim pracowników Administratora, Kontrahentów Administratora i ich pracowników, Klientów Kontrahentów Administratora oraz ich pracowników. W szczególności dotyczy to także monitoringu placówek/obiektów Administratora i Kontrahentów Administratora – z zachowaniem prywatności i godności osób,
  • zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, które nie wynika wprost z obowiązków nałożonych przepisami prawa, ale z zasad i polityk przyjętych przez Administratora danych osobowych.
 3. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych.

  Administrator będzie przetwarzał w szczególności następujące dane osobowe:

  • nazwiska i imiona,
  • imiona rodziców,
  • nazwisko rodowe,
  • nazwisko rodowe matki,
  • data urodzenia,
  • miejsce urodzenia,
  • adres zamieszkania lub pobytu,
  • numer ewidencyjny PESEL,
  • seria i numer dowodu osobistego,
  • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  • zawód,
  • wykształcenie,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail,
  • informacje związane z ewentualnym wypadkiem przy pracy i w drodze do pracy
  • wizerunek (zdjęcie) – o ile nie ujawnia danych wrażliwych.
  • Dane wrażliwe:
  • ujawniające stan zdrowia,
  • wyroki skazujące i naruszenia prawa,

  Podanie danych wrażliwych dotyczących stanu zdrowia oraz wyroków skazujących i naruszeń prawa w odniesieniu do pracowników i osób ubiegających się o zatrudnienie jest dokonywane na podstawie wyraźnego przepisu prawa i wyłącznie w takim zakresie.

 4. Cele w jakich Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe.

  Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu, do którego zostały zebrane (Cel Podstawowy). Dane mogą być także przetwarzane w innych, prawem dopuszczalnych, celach (Cel Uzupełniający), gdy Cel Podstawowy i Cel Uzupełniający są ze sobą ściśle powiązane.

  W szczególności Administrator dopuszcza możliwość przetwarzania następujących Celów Uzupełniających:

  1. przeniesienie danych do archiwum,
  2. przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, reklamacyjnego lub audytu,
  3. wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej, technicznej, ochrony lub innej,
  4. rozstrzyganie sporów, prowadzenie spraw sądowych, dochodzenie praw, obrona praw przez Administratora danych.
 5. Kategorie odbiorców danych osobowych.

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom Grupy Mega Service, w szczególności spółkom Mega Service Centrum spółka z o.o., Mega Service Plus spółka z o.o., P.U.H. „Mega-Service” spółka z o.o., Mega Inwestor spółka z o.o., oraz ich następcom prawnym, podmiotom na rzecz których Administrator świadczy usługi, a także organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom lub organom, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności w związku z realizacją umowy, oraz podmiotom wyraźnie przez Panią/Pana wskazanym.

  Administrator będzie przekazywał dane osobowe w sposób zapewniający należyty poziom ochrony Pani/Pana danych osobowych.

 6. Jak długo Administrator będzie przetwarzał dane osobowe.

  Okres przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora zależny jest od celu w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, przepisów prawa i przyjętych przez Administratora reguł korporacyjnych, zgodnych z przepisami prawa.

  W szczególności Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, jednakże nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o czas właściwy dla przedawnienia roszczeń, o ile przetwarzanie danych osobowych okaże się niezbędne dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony praw.

  Po wskazanym okresie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie wówczas oraz wyłącznie przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi zasad archiwizacji i rachunkowości.

 7. Informacja o Pani/Pana prawach, które przysługują osobie której dane osobowe przetwarza Administrator danych osobowych.

  Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto, w przypadkach przewidzianych prawem, do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

  Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – prawo do jej cofnięcia.

 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu przez Administratora danych.
Mega Service System Informacja prawna na podstawie art. 14

Informacja prawna
Mega Service System spółka z o.o.
[Administrator danych osobowych]

wymagana Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych i jak się z nim skontaktować?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mega Service System spółka z o.o.

  Z Administratorem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować pisząc na adres pocztowy 42-217 Częstochowa, ul. Filomatów 4/11 lub adres elektroniczny – daneosobowe-mss@mega-service.pl.

 2. W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe?

  Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności w celu:

  • zawarcia i realizacji umowy przez Administratora z podmiotami trzecimi, w tym zawarcia i realizacji przez Administratora w Pani/Pana imieniu,
  • dochodzenia roszczeń lub obrony praw Administratora, Kontrahentów Administratora i ich pracowników oraz osób trzecich,
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Administratora, w tym przede wszystkim pracowników Administratora, Kontrahentów Administratora i ich pracowników, Klientów Kontrahentów Administratora oraz ich członków rodzin i pracowników. W szczególności dotyczy to także monitoringu placówek/obiektów Administratora i Kontrahentów Administratora – z zachowaniem prywatności i godności osób,
  • wykonywania czynności zgodnie z udzieloną Pani/Pana zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

  Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych.

  Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe:

  • nazwiska i imiona,
  • numer ewidencyjny PESEL,
  • nazwisko rodowe,
  • nazwisko rodowe matki,
  • data urodzenia,
  • miejsce urodzenia,
  • adres zamieszkania lub pobytu,
  • seria i numer dowodu osobistego,
  • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  • zawód,
  • wykształcenie,
  • numer telefonu służbowego,
  • służbowy adres e-mail.
 4. Informacje o innych celach w jakich Administrator danych osobowych będzie przetwarzać dane osobowe.

  Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu, do którego zostały zebrane (Cel Podstawowy). Dane mogą być także przetwarzane w innych, prawem dopuszczalnych, celach (Cel Uzupełniający), gdy Cel Podstawowy i Cel Uzupełniający są ze sobą ściśle powiązane.

  W szczególności Administrator dopuszcza możliwość przetwarzania następujących Celów Uzupełniających:

  1. przeniesienie danych do archiwum,
  2. przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, reklamacyjnego lub audytu,
  3. wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej, technicznej, ochrony lub innej,
  4. rozstrzyganie sporów, prowadzenie spraw sądowych, dochodzenie praw, obrona praw przez Administratora danych.
 5. Kategorie odbiorców danych osobowych.

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom Grupy Mega Service, w szczególności spółkom Mega Service Centrum spółka z o.o., Mega Service Plus spółka z o.o., P.U.H. „Mega-Service” spółka z o.o., Mega Inwestor spółka z o.o., oraz ich następcom prawnym, podmiotom na rzecz których Administrator świadczy usługi, a także organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom lub organom, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności w związku z realizacją umowy, oraz podmiotom wyraźnie przez Panią/Pana wskazanym.

  Administrator będzie przekazywał dane osobowe w sposób zapewniający należyty poziom ochrony Pani/Pana danych osobowych.

 6. Jak długo Administrator będzie przetwarzał dane osobowe.

  Okres przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora zależny jest od celu w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, przepisów prawa i przyjętych przez Administratora reguł korporacyjnych, zgodnych z przepisami prawa.

  W szczególności Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, jednakże nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o czas właściwy dla przedawnienia roszczeń, o ile przetwarzanie danych osobowych okaże się niezbędne dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony praw.

  Po wskazanym okresie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie wówczas oraz wyłącznie przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi zasad archiwizacji i rachunkowości.

 7. Informacja o Pani/Pana prawach, które przysługują osobie której dane osobowe przetwarza Administrator danych osobowych.

  Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto, w przypadkach przewidzianych prawem, do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

  Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – prawo do jej cofnięcia.

 8. Źródło na podstawie którego Administrator danych osobowych pozyskał dane osobowe.

  Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana Pracodawcy, Zleceniodawcy, Zamawiającego, Klienta, Kontrahenta lub pozyskaliśmy ze źródeł publicznie dostępnych.

 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu przez Administratora danych.
P.U.H. "Mega-Service" Informacja prawna na podstawie art. 13

Informacja prawna
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Mega-Service” spółka z o.o.
[Administrator danych osobowych]

wymagana Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych i jak się z nim skontaktować.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.U.H. „Mega-Service” spółka z o.o.

  Z Administratorem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować pisząc na adres pocztowy 40-773 Katowice, ul. Panewnicka 375 lub adres elektroniczny – daneosobowe-puh@mega-service.pl.

 2. Cele w jakich Administrator przetwarza dane osobowe.Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe, w następujących celach:
  • zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej i jej wykonywania,
  • wykonywania obowiązku prawnego, w szczególności przeprowadzanie badań okresowych, ocena warunków pracy, przeciwdziałanie zagrożeniom w miejscu pracy, prowadzenia postępowania powypadkowego, zapewnienie zgodności z przepisami prawa, regulacjami i innymi wytycznymi branżowymi i organizacyjnymi,
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności dochodzenia lub obrony roszczeń i praw Administratora lub podmiotu, którego reprezentuje Administrator lub któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych a także w celu marketingu bezpośredniego o ile zgoda została udzielona w takim zakresie,
  • ochrony żywotnych interesów pracowników i członków rodziny Administratora, Kontrahentów Administratora i ich pracowników oraz Klientów Administratora i ich pracowników,
  • wykonywania czynności zgodnie z udzieloną Pani/Pana zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Administratora, w tym przede wszystkim pracowników Administratora, Kontrahentów Administratora i ich pracowników, Klientów Kontrahentów Administratora oraz ich pracowników. W szczególności dotyczy to także monitoringu placówek/obiektów Administratora i Kontrahentów Administratora – z zachowaniem prywatności i godności osób,
  • zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, które nie wynika wprost z obowiązków nałożonych przepisami prawa, ale z zasad i polityk przyjętych przez Administratora danych osobowych.
 3. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych.Administrator będzie przetwarzał w szczególności następujące dane osobowe:
  • nazwiska i imiona,
  • imiona rodziców,
  • nazwisko rodowe,
  • nazwisko rodowe matki,
  • data urodzenia,
  • miejsce urodzenia,
  • adres zamieszkania lub pobytu,
  • numer ewidencyjny PESEL,
  • seria i numer dowodu osobistego,
  • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  • zawód,
  • wykształcenie,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail,
  • informacje związane z ewentualnym wypadkiem przy pracy i w drodze do pracy
  • wizerunek (zdjęcie) – o ile nie ujawnia danych wrażliwych.
  • Dane wrażliwe:
  • ujawniające stan zdrowia,
  • wyroki skazujące i naruszenia prawa,

  Podanie danych wrażliwych dotyczących stanu zdrowia oraz wyroków skazujących i naruszeń prawa w odniesieniu do pracowników i osób ubiegających się o zatrudnienie jest dokonywane na podstawie wyraźnego przepisu prawa i wyłącznie w takim zakresie.

 4. Cele w jakich Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe.Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu, do którego zostały zebrane (Cel Podstawowy). Dane mogą być także przetwarzane w innych, prawem dopuszczalnych, celach (Cel Uzupełniający), gdy Cel Podstawowy i Cel Uzupełniający są ze sobą ściśle powiązane.

  W szczególności Administrator dopuszcza możliwość przetwarzania następujących Celów Uzupełniających:

  1. przeniesienie danych do archiwum,
  2. przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, reklamacyjnego lub audytu,
  3. wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej, technicznej, ochrony lub innej,
  4. rozstrzyganie sporów, prowadzenie spraw sądowych, dochodzenie praw, obrona praw przez Administratora danych.
 5. Kategorie odbiorców danych osobowych.Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom Grupy Mega Service, w szczególności spółkom Mega Service Centrum spółka z o.o., Mega Service Plus spółka z o.o., Mega Service System spółka cywilna, Mega Inwestor spółka z o.o., oraz ich następcom prawnym, podmiotom na rzecz których Administrator świadczy usługi, a także organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom lub organom, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności w związku z realizacją umowy, oraz podmiotom wyraźnie przez Panią/Pana wskazanym.

  Administrator będzie przekazywał dane osobowe w sposób zapewniający należyty poziom ochrony Pani/Pana danych osobowych.

 6. Jak długo Administrator będzie przetwarzał dane osobowe.Okres przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora zależny jest od celu w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, przepisów prawa i przyjętych przez Administratora reguł korporacyjnych, zgodnych z przepisami prawa.

  W szczególności Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, jednakże nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o czas właściwy dla przedawnienia roszczeń, o ile przetwarzanie danych osobowych okaże się niezbędne dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony praw.

  Po wskazanym okresie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie wówczas oraz wyłącznie przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi zasad archiwizacji i rachunkowości.

 7. Informacja o Pani/Pana prawach, które przysługują osobie której dane osobowe przetwarza Administrator danych osobowych.Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto, w przypadkach przewidzianych prawem, do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

  Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – prawo do jej cofnięcia.

 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu przez Administratora danych.
P.U.H. "Mega-Service" Informacja prawna na podstawie art. 14

Informacja prawna
P.U.H. „Mega-Service” spółka z o.o.
[Administrator danych osobowych]

wymagana Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych i jak się z nim skontaktować?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.U.H. „Mega-Service” spółka z o.o.

  Z Administratorem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować pisząc na adres pocztowy 40-773 Katowice, ul. Panewnicka 375 lub adres elektroniczny – daneosobowe-puh@mega-service.pl.

 2. W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe?

  Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności w celu:

  • zawarcia i realizacji umowy przez Administratora z podmiotami trzecimi, w tym zawarcia i realizacji przez Administratora w Pani/Pana imieniu,
  • dochodzenia roszczeń lub obrony praw Administratora, Kontrahentów Administratora i ich pracowników oraz osób trzecich,
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Administratora, w tym przede wszystkim pracowników Administratora, Kontrahentów Administratora i ich pracowników, Klientów Kontrahentów Administratora oraz ich członków rodzin i pracowników. W szczególności dotyczy to także monitoringu placówek/obiektów Administratora i Kontrahentów Administratora – z zachowaniem prywatności i godności osób,
  • wykonywania czynności zgodnie z udzieloną Pani/Pana zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

  Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych.

  Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe:

  • nazwiska i imiona,
  • numer ewidencyjny PESEL,
  • nazwisko rodowe,
  • nazwisko rodowe matki,
  • data urodzenia,
  • miejsce urodzenia,
  • adres zamieszkania lub pobytu,
  • seria i numer dowodu osobistego,
  • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  • zawód,
  • wykształcenie,
  • numer telefonu służbowego,
  • służbowy adres e-mail.
 4. Informacje o innych celach w jakich Administrator danych osobowych będzie przetwarzać dane osobowe.

  Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu, do którego zostały zebrane (Cel Podstawowy). Dane mogą być także przetwarzane w innych, prawem dopuszczalnych, celach (Cel Uzupełniający), gdy Cel Podstawowy i Cel Uzupełniający są ze sobą ściśle powiązane.

  W szczególności Administrator dopuszcza możliwość przetwarzania następujących Celów Uzupełniających:

  1. przeniesienie danych do archiwum,
  2. przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, reklamacyjnego lub audytu,
  3. wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej, technicznej, ochrony lub innej,
  4. rozstrzyganie sporów, prowadzenie spraw sądowych, dochodzenie praw, obrona praw przez Administratora danych.
 5. Kategorie odbiorców danych osobowych.

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom Grupy Mega Service, w szczególności spółkom Mega Service Centrum spółka z o.o., Mega Service Plus spółka z o.o., Mega Service System spółka cywilna, Mega Inwestor spółka z o.o., oraz ich następcom prawnym, podmiotom na rzecz których Administrator świadczy usługi, a także organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom lub organom, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności w związku z realizacją umowy, oraz podmiotom wyraźnie przez Panią/Pana wskazanym.

  Administrator będzie przekazywał dane osobowe w sposób zapewniający należyty poziom ochrony Pani/Pana danych osobowych.

 6. Jak długo Administrator będzie przetwarzał dane osobowe.

  Okres przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora zależny jest od celu w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, przepisów prawa i przyjętych przez Administratora reguł korporacyjnych, zgodnych z przepisami prawa.

  W szczególności Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, jednakże nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o czas właściwy dla przedawnienia roszczeń, o ile przetwarzanie danych osobowych okaże się niezbędne dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony praw.

  Po wskazanym okresie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie wówczas oraz wyłącznie przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi zasad archiwizacji i rachunkowości.

 7. Informacja o Pani/Pana prawach, które przysługują osobie której dane osobowe przetwarza Administrator danych osobowych.

  Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto, w przypadkach przewidzianych prawem, do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

  Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – prawo do jej cofnięcia.

 8. Źródło na podstawie którego Administrator danych osobowych pozyskał dane osobowe.

  Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana Pracodawcy, Zleceniodawcy, Zamawiającego, Klienta, Kontrahenta lub pozyskaliśmy ze źródeł publicznie dostępnych.

 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu przez Administratora danych.
Mega Service Plus Informacja prawna na podstawie art. 13

Informacja prawna
Mega Service Plus spółka z o.o.
[Administrator danych osobowych]

wymagana Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych i jak się z nim skontaktować.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mega Service Plus spółka z o.o.

  Z Administratorem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować pisząc na adres pocztowy 40-773 Katowice, ul. Panewnicka 375 lub adres elektroniczny – daneosobowe-plus@mega-service.pl.

 2. Cele w jakich Administrator przetwarza dane osobowe.

  Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe, w następujących celach:

  • zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej i jej wykonywania,
  • wykonywania obowiązku prawnego, w szczególności przeprowadzanie badań okresowych, ocena warunków pracy, przeciwdziałanie zagrożeniom w miejscu pracy, prowadzenia postępowania powypadkowego, zapewnienie zgodności z przepisami prawa, regulacjami i innymi wytycznymi branżowymi i organizacyjnymi,
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności dochodzenia lub obrony roszczeń i praw Administratora lub podmiotu, którego reprezentuje Administrator lub któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych a także w celu marketingu bezpośredniego o ile zgoda została udzielona w takim zakresie,
  • ochrony żywotnych interesów pracowników i członków rodziny Administratora, Kontrahentów Administratora i ich pracowników oraz Klientów Administratora i ich pracowników,
  • wykonywania czynności zgodnie z udzieloną Pani/Pana zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Administratora, w tym przede wszystkim pracowników Administratora, Kontrahentów Administratora i ich pracowników, Klientów Kontrahentów Administratora oraz ich pracowników. W szczególności dotyczy to także monitoringu placówek/obiektów Administratora i Kontrahentów Administratora – z zachowaniem prywatności i godności osób,
  • zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, które nie wynika wprost z obowiązków nałożonych przepisami prawa, ale z zasad i polityk przyjętych przez Administratora danych osobowych.
 3. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych.

  Administrator będzie przetwarzał w szczególności następujące dane osobowe:

  • nazwiska i imiona,
  • imiona rodziców,
  • nazwisko rodowe,
  • nazwisko rodowe matki,
  • data urodzenia,
  • miejsce urodzenia,
  • adres zamieszkania lub pobytu,
  • numer ewidencyjny PESEL,
  • seria i numer dowodu osobistego,
  • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  • zawód,
  • wykształcenie,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail,
  • informacje związane z ewentualnym wypadkiem przy pracy i w drodze do pracy
  • wizerunek (zdjęcie) – o ile nie ujawnia danych wrażliwych.
  • Dane wrażliwe:
  • ujawniające stan zdrowia,
  • wyroki skazujące i naruszenia prawa,

  Podanie danych wrażliwych dotyczących stanu zdrowia oraz wyroków skazujących i naruszeń prawa w odniesieniu do pracowników i osób ubiegających się o zatrudnienie jest dokonywane na podstawie wyraźnego przepisu prawa i wyłącznie w takim zakresie.

 4. Cele w jakich Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe.

  Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu, do którego zostały zebrane (Cel Podstawowy). Dane mogą być także przetwarzane w innych, prawem dopuszczalnych, celach (Cel Uzupełniający), gdy Cel Podstawowy i Cel Uzupełniający są ze sobą ściśle powiązane.

  W szczególności Administrator dopuszcza możliwość przetwarzania następujących Celów Uzupełniających:

  1. przeniesienie danych do archiwum,
  2. przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, reklamacyjnego lub audytu,
  3. wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej, technicznej, ochrony lub innej,
  4. rozstrzyganie sporów, prowadzenie spraw sądowych, dochodzenie praw, obrona praw przez Administratora danych.
 5. Kategorie odbiorców danych osobowych.

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom Grupy Mega Service, w szczególności spółkom Mega Service Centrum spółka z o.o., P.U.H. „Mega-Service” spółka z o.o., Mega Service System spółka z o.o., Mega Inwestor spółka z o.o., oraz ich następcom prawnym, podmiotom na rzecz których Administrator świadczy usługi, a także organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom lub organom, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności w związku z realizacją umowy, oraz podmiotom wyraźnie przez Panią/Pana wskazanym.

  Administrator będzie przekazywał dane osobowe w sposób zapewniający należyty poziom ochrony Pani/Pana danych osobowych.

 6. Jak długo Administrator będzie przetwarzał dane osobowe.

  Okres przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora zależny jest od celu w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, przepisów prawa i przyjętych przez Administratora reguł korporacyjnych, zgodnych z przepisami prawa.

  W szczególności Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, jednakże nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o czas właściwy dla przedawnienia roszczeń, o ile przetwarzanie danych osobowych okaże się niezbędne dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony praw.

  Po wskazanym okresie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie wówczas oraz wyłącznie przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi zasad archiwizacji i rachunkowości.

 7. Informacja o Pani/Pana prawach, które przysługują osobie której dane osobowe przetwarza Administrator danych osobowych.

  Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto, w przypadkach przewidzianych prawem, do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

  Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – prawo do jej cofnięcia.

 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu przez Administratora danych.
Mega Service Plus Informacja prawna na podstawie art. 14

Informacja prawna
Mega Service Plus spółka z o.o.
[Administrator danych osobowych]

wymagana Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych i jak się z nim skontaktować?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mega Service Plus spółka z o.o.

  Z Administratorem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować pisząc na adres pocztowy 40-773 Katowice, ul. Panewnicka 375 lub adres elektroniczny – daneosobowe-plus@mega-service.pl.

 2. W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe?

  Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności w celu:

  • zawarcia i realizacji umowy przez Administratora z podmiotami trzecimi, w tym zawarcia i realizacji przez Administratora w Pani/Pana imieniu,
  • dochodzenia roszczeń lub obrony praw Administratora, Kontrahentów Administratora i ich pracowników oraz osób trzecich,
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Administratora, w tym przede wszystkim pracowników Administratora, Kontrahentów Administratora i ich pracowników, Klientów Kontrahentów Administratora oraz ich członków rodzin i pracowników. W szczególności dotyczy to także monitoringu placówek/obiektów Administratora i Kontrahentów Administratora – z zachowaniem prywatności i godności osób,
  • wykonywania czynności zgodnie z udzieloną Pani/Pana zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

  Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych.

  Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe:

  • nazwiska i imiona,
  • numer ewidencyjny PESEL,
  • nazwisko rodowe,
  • nazwisko rodowe matki,
  • data urodzenia,
  • miejsce urodzenia,
  • adres zamieszkania lub pobytu,
  • seria i numer dowodu osobistego,
  • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  • zawód,
  • wykształcenie,
  • numer telefonu służbowego,
  • służbowy adres e-mail.
 4. Informacje o innych celach w jakich Administrator danych osobowych będzie przetwarzać dane osobowe.

  Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu, do którego zostały zebrane (Cel Podstawowy). Dane mogą być także przetwarzane w innych, prawem dopuszczalnych, celach (Cel Uzupełniający), gdy Cel Podstawowy i Cel Uzupełniający są ze sobą ściśle powiązane.

  W szczególności Administrator dopuszcza możliwość przetwarzania następujących Celów Uzupełniających:

  1. przeniesienie danych do archiwum,
  2. przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, reklamacyjnego lub audytu,
  3. wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej, technicznej, ochrony lub innej,
  4. rozstrzyganie sporów, prowadzenie spraw sądowych, dochodzenie praw, obrona praw przez Administratora danych.
 5. Kategorie odbiorców danych osobowych.

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom Grupy Mega Service, w szczególności spółkom Mega Service Centrum spółka z o.o., P.U.H. „Mega-Service” spółka z o.o., Mega Service System spółka z o.o., Mega Inwestor spółka z o.o., oraz ich następcom prawnym, podmiotom na rzecz których Administrator świadczy usługi, a także organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom lub organom, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności w związku z realizacją umowy, oraz podmiotom wyraźnie przez Panią/Pana wskazanym.

  Administrator będzie przekazywał dane osobowe w sposób zapewniający należyty poziom ochrony Pani/Pana danych osobowych.

 6. Jak długo Administrator będzie przetwarzał dane osobowe.

  Okres przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora zależny jest od celu w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, przepisów prawa i przyjętych przez Administratora reguł korporacyjnych, zgodnych z przepisami prawa.

  W szczególności Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, jednakże nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o czas właściwy dla przedawnienia roszczeń, o ile przetwarzanie danych osobowych okaże się niezbędne dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony praw.

  Po wskazanym okresie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie wówczas oraz wyłącznie przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi zasad archiwizacji i rachunkowości.

 7. Informacja o Pani/Pana prawach, które przysługują osobie której dane osobowe przetwarza Administrator danych osobowych.

  Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto, w przypadkach przewidzianych prawem, do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

  Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – prawo do jej cofnięcia.

 8. Źródło na podstawie którego Administrator danych osobowych pozyskał dane osobowe.

  Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana Pracodawcy, Zleceniodawcy, Zamawiającego, Klienta, Kontrahenta lub pozyskaliśmy ze źródeł publicznie dostępnych.

 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu przez Administratora danych.
Mega Service Centrum Informacja prawna na podstawie art. 13

Informacja prawna
Mega Service Centrum spółka z o.o.
[Administrator danych osobowych]

wymagana Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych i jak się z nim skontaktować.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mega Service Centrum spółka z o.o.

  Z Administratorem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować pisząc na adres pocztowy 40-773 Katowice, ul. Panewnicka 375 lub adres elektroniczny – daneosobowe-centrum@mega-service.pl.

 2. Cele w jakich Administrator przetwarza dane osobowe.

  Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe, w następujących celach:

  • zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej i jej wykonywania,
  • wykonywania obowiązku prawnego, w szczególności przeprowadzanie badań okresowych, ocena warunków pracy, przeciwdziałanie zagrożeniom w miejscu pracy, prowadzenia postępowania powypadkowego, zapewnienie zgodności z przepisami prawa, regulacjami i innymi wytycznymi branżowymi i organizacyjnymi,
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności dochodzenia lub obrony roszczeń i praw Administratora lub podmiotu, którego reprezentuje Administrator lub któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych a także w celu marketingu bezpośredniego o ile zgoda została udzielona w takim zakresie,
  • ochrony żywotnych interesów pracowników i członków rodziny Administratora, Kontrahentów Administratora i ich pracowników oraz Klientów Administratora i ich pracowników,
  • wykonywania czynności zgodnie z udzieloną Pani/Pana zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Administratora, w tym przede wszystkim pracowników Administratora, Kontrahentów Administratora i ich pracowników, Klientów Kontrahentów Administratora oraz ich pracowników. W szczególności dotyczy to także monitoringu placówek/obiektów Administratora i Kontrahentów Administratora – z zachowaniem prywatności i godności osób,
  • zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, które nie wynika wprost z obowiązków nałożonych przepisami prawa, ale z zasad i polityk przyjętych przez Administratora danych osobowych.
 3. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych.

  Administrator będzie przetwarzał w szczególności następujące dane osobowe:

  • nazwiska i imiona,
  • imiona rodziców,
  • nazwisko rodowe,
  • nazwisko rodowe matki,
  • data urodzenia,
  • miejsce urodzenia,
  • adres zamieszkania lub pobytu,
  • numer ewidencyjny PESEL,
  • seria i numer dowodu osobistego,
  • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  • zawód,
  • wykształcenie,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail,
  • informacje związane z ewentualnym wypadkiem przy pracy i w drodze do pracy
  • wizerunek (zdjęcie) – o ile nie ujawnia danych wrażliwych.
  • Dane wrażliwe:
  • ujawniające stan zdrowia,
  • wyroki skazujące i naruszenia prawa,

  Podanie danych wrażliwych dotyczących stanu zdrowia oraz wyroków skazujących i naruszeń prawa w odniesieniu do pracowników i osób ubiegających się o zatrudnienie jest dokonywane na podstawie wyraźnego przepisu prawa i wyłącznie w takim zakresie.

 4. Cele w jakich Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe.

  Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu, do którego zostały zebrane (Cel Podstawowy). Dane mogą być także przetwarzane w innych, prawem dopuszczalnych, celach (Cel Uzupełniający), gdy Cel Podstawowy i Cel Uzupełniający są ze sobą ściśle powiązane.

  W szczególności Administrator dopuszcza możliwość przetwarzania następujących Celów Uzupełniających:

  1. przeniesienie danych do archiwum,
  2. przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, reklamacyjnego lub audytu,
  3. wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej, technicznej, ochrony lub innej,
  4. rozstrzyganie sporów, prowadzenie spraw sądowych, dochodzenie praw, obrona praw przez Administratora danych.
 5. Kategorie odbiorców danych osobowych.

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom Grupy Mega Service, w szczególności spółkom Mega Service Plus spółka z o.o., P.U.H. „Mega-Service” spółka z o.o., Mega Service System spółka z o.o., Mega Inwestor spółka z o.o., oraz ich następcom prawnym, podmiotom na rzecz których Administrator świadczy usługi, a także organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom lub organom, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności w związku z realizacją umowy, oraz podmiotom wyraźnie przez Panią/Pana wskazanym.

  Administrator będzie przekazywał dane osobowe w sposób zapewniający należyty poziom ochrony Pani/Pana danych osobowych.

 6. Jak długo Administrator będzie przetwarzał dane osobowe.

  Okres przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora zależny jest od celu w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, przepisów prawa i przyjętych przez Administratora reguł korporacyjnych, zgodnych z przepisami prawa.

  W szczególności Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, jednakże nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o czas właściwy dla przedawnienia roszczeń, o ile przetwarzanie danych osobowych okaże się niezbędne dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony praw.

  Po wskazanym okresie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie wówczas oraz wyłącznie przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi zasad archiwizacji i rachunkowości.

 7. Informacja o Pani/Pana prawach, które przysługują osobie której dane osobowe przetwarza Administrator danych osobowych.

  Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto, w przypadkach przewidzianych prawem, do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

  Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – prawo do jej cofnięcia.

 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu przez Administratora danych.
Mega Service Centrum Informacja prawna na podstawie art. 14

Informacja prawna
Mega Service Centrum spółka z o.o.
[Administrator danych osobowych]

wymagana Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych i jak się z nim skontaktować?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mega Service Centrum spółka z o.o.

  Z Administratorem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować pisząc na adres pocztowy 40-773 Katowice, ul. Panewnicka 375 lub adres elektroniczny – daneosobowe-centrum@mega-service.pl.

 2. W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe?

  Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności w celu:

  • zawarcia i realizacji umowy przez Administratora z podmiotami trzecimi, w tym zawarcia i realizacji przez Administratora w Pani/Pana imieniu,
  • dochodzenia roszczeń lub obrony praw Administratora, Kontrahentów Administratora i ich pracowników oraz osób trzecich,
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Administratora, w tym przede wszystkim pracowników Administratora, Kontrahentów Administratora i ich pracowników, Klientów Kontrahentów Administratora oraz ich członków rodzin i pracowników. W szczególności dotyczy to także monitoringu placówek/obiektów Administratora i Kontrahentów Administratora – z zachowaniem prywatności i godności osób,
  • wykonywania czynności zgodnie z udzieloną Pani/Pana zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

  Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych.

  Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe:

  • nazwiska i imiona,
  • numer ewidencyjny PESEL,
  • nazwisko rodowe,
  • nazwisko rodowe matki,
  • data urodzenia,
  • miejsce urodzenia,
  • adres zamieszkania lub pobytu,
  • seria i numer dowodu osobistego,
  • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  • zawód,
  • wykształcenie,
  • numer telefonu służbowego,
  • służbowy adres e-mail.
 4. Informacje o innych celach w jakich Administrator danych osobowych będzie przetwarzać dane osobowe.

  Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu, do którego zostały zebrane (Cel Podstawowy). Dane mogą być także przetwarzane w innych, prawem dopuszczalnych, celach (Cel Uzupełniający), gdy Cel Podstawowy i Cel Uzupełniający są ze sobą ściśle powiązane.

  W szczególności Administrator dopuszcza możliwość przetwarzania następujących Celów Uzupełniających:

  1. przeniesienie danych do archiwum,
  2. przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, reklamacyjnego lub audytu,
  3. wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej, technicznej, ochrony lub innej,
  4. rozstrzyganie sporów, prowadzenie spraw sądowych, dochodzenie praw, obrona praw przez Administratora danych.
 5. Kategorie odbiorców danych osobowych.

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom Grupy Mega Service, w szczególności spółkom Mega Service Plus spółka z o.o., P.U.H. „Mega-Service” spółka z o.o., Mega Service System spółka z o.o., Mega Inwestor spółka z o.o., oraz ich następcom prawnym, podmiotom na rzecz których Administrator świadczy usługi, a także organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom lub organom, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności w związku z realizacją umowy, oraz podmiotom wyraźnie przez Panią/Pana wskazanym.

  Administrator będzie przekazywał dane osobowe w sposób zapewniający należyty poziom ochrony Pani/Pana danych osobowych.

 6. Jak długo Administrator będzie przetwarzał dane osobowe.

  Okres przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora zależny jest od celu w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, przepisów prawa i przyjętych przez Administratora reguł korporacyjnych, zgodnych z przepisami prawa.

  W szczególności Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, jednakże nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o czas właściwy dla przedawnienia roszczeń, o ile przetwarzanie danych osobowych okaże się niezbędne dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony praw.

  Po wskazanym okresie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie wówczas oraz wyłącznie przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi zasad archiwizacji i rachunkowości.

 7. Informacja o Pani/Pana prawach, które przysługują osobie której dane osobowe przetwarza Administrator danych osobowych.

  Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto, w przypadkach przewidzianych prawem, do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

  Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – prawo do jej cofnięcia.

 8. Źródło na podstawie którego Administrator danych osobowych pozyskał dane osobowe.

  Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana Pracodawcy, Zleceniodawcy, Zamawiającego, Klienta, Kontrahenta lub pozyskaliśmy ze źródeł publicznie dostępnych.

 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu przez Administratora danych.