Ochrona Danych Osobowych

Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy współadministratorami

Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy współadministratorami w ramach umowy o współadministrowaniu danymi osobowymi zawartej w dniu 1.01.2022r. pomiędzy:

 1. Mega Service Centrum spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40-773 Katowice, KRS: 0000298196, NIP: 6342664373, REGON: 240775614 – Spółka Wiodąca – Współadministrator 1
 2. Mega Service Plus spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40-773 Katowice, KRS: 0000290022, NIP: 6342320165, REGON: 276480859 – Współadministrator 2
 3. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Mega-Service” spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40-773 Katowice, KRS: 0000102930, NIP: 6342448907, REGON: 277696828 – Współadministrator 3
 4. Mega Service System spółka z o.o., ul. Filomatów 4/11, 42-217 Częstochowa, KRS: 0000742213, NIP: 6342788170, REGON: 242092463 – Współadministrator 4

Niniejsza informacja jest związana z wypełnieniem obowiązków określonych w szczególności w art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.
Zgodnie ze wspólnymi uzgodnieniami Współadministratorów informujemy, że:

 1. Współadministrator 1 jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane są przetwarzane w imieniu współadministratorów.
 2. Współadministrator 1 jest odpowiedzialny za zapewnienie osobom, których dane osobowe dotyczą, realizacji ich praw, wynikających z RODO. Współadministrator 1 jest odpowiedzialny za udzielanie odpowiedzi osobom, których dane dotyczą w zakresie ich żądań – jest odpowiedzialny za dochowanie terminów oraz zgodności treści odpowiedzi z żądaniem realizacji prawa osoby, której dane dotyczą oraz za odpowiednią formę udzielenia odpowiedzi, w tym poinformowanie osoby, której dane dotyczą o przeprowadzonych działaniach w celu realizacji żądania;
  Niezależnie od takiego ustalenia, osoba taka może wykonywać swoje prawa również wobec Współadministratora 2,3 i 4. W takim przypadku Współadministrator 2,3 lub 4 niezwłocznie przekaże żądanie osoby, której dane osobowe dotyczą, Współadministratorowi 1, który zrealizuje żądanie takiej osoby.
 3. Współadministrator 1 odpowiedzialny jest za stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia integralności, poufności i dostępności ww. danych.
 4. W przypadku wystąpienia sytuacji powodującej naruszenie ochrony danych osobowych współadministratorzy wspólnie prowadzą postępowanie wyjaśniające okoliczności i przyczyny naruszenia oraz dokonują oceny jego skutków dla ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 5. Współadministrator 1 jest odpowiedzialny za zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) powstałego u Współadministratorów w przypadku, gdy naruszenie może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 6. Każdy ze Współadministratorów jest zobowiązany do współdziałania z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, natomiast Współadministrator 1 jest zobowiązany, w przypadku takiej konieczności, do prowadzenia korespondencji z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w imieniu wszystkich Współadministratorów.
 7. Współadministrator 1 jest odpowiedzialny za realizację zawiadomienia osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych w przypadku, gdy naruszenie może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 8. Współadministrator 2 odpowiedzialny jest za stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia integralności, poufności i dostępności ww. danych.
 9. Współadministraotr 3 odpowiedzialny jest za stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia integralności, poufności i dostępności ww. danych.
 10. Współadministrator 4 odpowiedziany jest za stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia integralności, poufności i dostępności ww. danych.
  11. Każdy ze współadministratorów jest odpowiedzialny za zgodność przetwarzania danych osobowych z RODO oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.
  12. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych Państwo prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: rodo@mega-service.pl.

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Współadminstratorami Pani/Pana danych osobowych są:
 • Mega Service Centrum spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40-773 Katowice, KRS: 0000298196, NIP: 6342664373, REGON: 240775614,
 • Mega Service Plus spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40-773 Katowice, KRS: 0000290022, NIP: 6342320165, REGON: 276480859,
 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Mega-Service” spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40-773 Katowice, KRS: 0000102930, NIP: 6342448907, REGON: 277696828,
 • Mega Service System spółka z o.o., ul. Filomatów 4/11, 42-217 Częstochowa, KRS: 0000742213, NIP: 6342788170, REGON: 242092463.
 1. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych w osobie p. Dominiki Liniek. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: rodo@mega-service.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie przepisów Kodeksu Pracy oraz wyrażonej zgody – art. 6 ust.1 lit. c i a RODO – dla umów o pracę na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz wyrażonej zgody- art. 6 ust. 1 lit. b i a dla umów cywilnoprawnych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane portalom rekrutacyjnym, hostingodawcy poczty e-mail, firmie świadczącej usługi informatyczne, firmie niszczącej dokumenty, Poczcie Polskiej S.A., Urzędom Pracy oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisu prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji lub upływu roszczeń. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przyszłe rekrutacje dane będą przetwarzane do odwołania zgody, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, odwołania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz wyrażenia sprzeciwu.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Kontakt jest możliwy przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.goy.pl/pl/p/kontakt, lub telefonicznie: (22) 53103 00.
 9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (w przypadku pozyskania danych od innych osób niż kandydat do pracy)

Na podstawie art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Współadminstratorami Pani/Pana danych osobowych są:
 • Mega Service Centrum spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40-773 Katowice, KRS: 0000298196, NIP: 6342664373, REGON: 240775614,
 • Mega Service Plus spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40-773 Katowice, KRS: 0000290022, NIP: 6342320165, REGON: 276480859,
 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Mega-Service” spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40-773 Katowice, KRS: 0000102930, NIP: 6342448907, REGON: 277696828,
 • Mega Service System spółka z o.o., ul. Filomatów 4/11, 42-217 Częstochowa, KRS: 0000742213, NIP: 6342788170, REGON: 242092463.
 1. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych w osobie p. Dominiki Liniek. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: rodo@mega-service.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji:
 • na podstawie przepisów Kodeksu Pracy oraz wyrażonej zgody – art. 6 ust.1 lit. c i a RODO – dla umów o pracę
 • na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz wyrażonej zgody- art. 6 ust. 1 lit. b i a dla umów cywilnoprawnych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji w przypadku wyrażenia  przez Panią/Pana odrębnej zgody na takie przetwarzanie zgodnie z podstawą z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane portalom rekrutacyjnym, hostingodawcy poczty e-mail,  firmie świadczącej usługi informatyczne, firmie niszczącej dokumenty, Poczcie Polskiej S.A., Urzędom Pracy, oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisu prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji lub upływu roszczeń. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przyszłe rekrutacje dane będą przetwarzane do odwołania zgody, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, odwołania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz wyrażenia sprzeciwu.
 5. Pani/Pana dane pozyskaliśmy z ………………….
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Kontakt  jest możliwy przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.goy.pl/pl/p/kontakt, lub telefonicznie: (22) 53103 00.
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy, którzy przekazują dane dotyczące niepełnosprawności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Współadminstratorami Pani/Pana danych osobowych są:
 • Mega Service Centrum spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40-773 Katowice, KRS: 0000298196, NIP: 6342664373, REGON: 240775614,
 • Mega Service Plus spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40-773 Katowice, KRS: 0000290022, NIP: 6342320165, REGON: 276480859,
 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Mega-Service” spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40-773 Katowice, KRS: 0000102930, NIP: 6342448907, REGON: 277696828,
 • Mega Service System spółka z o.o., ul. Filomatów 4/11, 42-217 Częstochowa, KRS: 0000742213, NIP: 6342788170, REGON: 242092463.
 1. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych w osobie p. Dominiki Liniek. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: rodo@mega-service.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:
  • na podstawie przepisów Kodeksu Pracy oraz wyrażonej zgody – art. 6 ust.1 lit. c i a RODO – dla umów o pracę
  • na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz wyrażonej zgody- art. 6 ust. 1 lit. b i a dla umów cywilnoprawnych.

Pani/Pana dotyczące stanu zdrowia są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę – art. 9 ust. 2 lit. a w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji w przypadku wyrażenia  przez Panią/Pana odrębnej zgody na takie przetwarzanie zgodnie z podstawą z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane portalom rekrutacyjnym, hostingodawcy poczty e-mail, firmie świadczącej usługi informatyczne, firmie niszczącej dokumenty, Poczcie Polskiej S.A.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji lub upływu roszczeń. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przyszłe rekrutacje dane będą przetwarzane do odwołania zgody, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, odwołania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz wyrażenia sprzeciwu.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dotyczących informacji o stanie zdrowia jest dobrowolne.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Kontakt jest możliwy przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.goy.pl/pl/p/kontakt, lub telefonicznie: (22) 53103 00.
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

Klauzula informacyjna dla klienta i kontrahenta

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Współadminstratorami Pani/Pana danych osobowych są:
 • Mega Service Centrum spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40-773 Katowice, KRS: 0000298196, NIP: 6342664373, REGON: 240775614,
 • Mega Service Plus spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40-773 Katowice, KRS: 0000290022, NIP: 6342320165, REGON: 276480859,
 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Mega-Service” spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40-773 Katowice, KRS: 0000102930, NIP: 6342448907, REGON: 277696828,
 • Mega Service System spółka z o.o., ul. Filomatów 4/11, 42-217 Częstochowa, KRS: 0000742213, NIP: 6342788170, REGON: 242092463.
 1. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych w osobie p. Dominiki Liniek. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: rodo@mega-service.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • realizacji umowy oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy zgodnie z przesłanką z art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych np. z rozliczeniem finansowo-księgowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • dochodzenia roszczeń na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • utrzymania relacji biznesowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • obsługi zgłoszeń reklamacyjnych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO;
 1. Pani/Pana dane osobowe dane osobowe mogą być przekazywane Poczcie Polskiej S.A., biegłym rewidentom, kancelariom prawnym, dostawcom oprogramowania, hostingodawcy skrzynki e-mail, firmie zajmującej się obsługą IT oraz serwisem oprogramowania, firmie świadczącej doradztwo oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. Dane z dokumentów finansowych będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawa z zakresu rachunkowości.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, przenoszenia oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych oraz wyrażenia sprzeciwu.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Kontakt jest możliwy przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.goy.pl/pl/p/kontakt, lub telefonicznie: (22) 53103 00.
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

Klauzula informacyjna dla pozyskania klienta, kontrahenta (dane pozyskane od osoby)

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Współadminstratorami Pani/Pana danych osobowych są:
 • Mega Service Centrum spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40-773 Katowice, KRS: 0000298196, NIP: 6342664373, REGON: 240775614,
 • Mega Service Plus spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40-773 Katowice, KRS: 0000290022, NIP: 6342320165, REGON: 276480859,
 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Mega-Service” spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40-773 Katowice, KRS: 0000102930, NIP: 6342448907, REGON: 277696828,
 • Mega Service System spółka z o.o., ul. Filomatów 4/11, 42-217 Częstochowa, KRS: 0000742213, NIP: 6342788170, REGON: 242092463.
 1. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych w osobie p. Dominiki Liniek. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: rodo@mega-service.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • realizacji umowy oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy zgodnie z przesłanką z art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 • dochodzenia roszczeń na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 1. Pani/Pana dane osobowe dane osobowe mogą być przekazywane Poczcie Polskiej S.A., dostawcom oprogramowania, hostingodawcy skrzynki e-mail, firmie zajmująca się obsługą IT oraz serwisem oprogramowania, firmie świadczącej doradztwo, firmie niszczącej dokumenty oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez rok od daty ostatniego kontaktu.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych oraz wyrażenia sprzeciwu.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do rozpoczęcia współpracy.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Kontakt jest możliwy przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.goy.pl/pl/p/kontakt, lub telefonicznie: (22) 53103 00.
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

Klauzula informacyjna dla dla pozyskania klienta, kontrahenta (dane osobowe pozyskane zostały z innych źródeł)

Zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Współadminstratorami Pani/Pana danych osobowych są:
 • Mega Service Centrum spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40-773 Katowice, KRS: 0000298196, NIP: 6342664373, REGON: 240775614,
 • Mega Service Plus spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40-773 Katowice, KRS: 0000290022, NIP: 6342320165, REGON: 276480859,
 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Mega-Service” spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40-773 Katowice, KRS: 0000102930, NIP: 6342448907, REGON: 277696828,
 • Mega Service System spółka z o.o., ul. Filomatów 4/11, 42-217 Częstochowa, KRS: 0000742213, NIP: 6342788170, REGON: 242092463.
 1. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych w osobie p. Dominiki Liniek. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: rodo@mega-service.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • realizacji umowy zgodnie z przesłanką z art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 • dochodzenia roszczeń na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 1. Pani/Pana dane osobowe dane osobowe mogą być przekazywane Poczcie Polskiej S.A., dostawcom oprogramowania, hostingodawcy skrzynki e-mail, firmie zajmującej się obsługą IT oraz serwisem oprogramowania, firmie świadczącej doradztwo, firmie niszczącej dokumenty oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez rok od daty ostatniego kontaktu.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych oraz wyrażenia sprzeciwu.
 5. Pani/Pana dane pozyskane zostały ze źródeł ogólnodostępnych – Internet, ….
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Kontakt jest możliwy przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.goy.pl/pl/p/kontakt, lub telefonicznie: (22) 53103 00.
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

Klauzula informacyjna dla pracowników klientów, kontrahentów

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Współadminstratorami Pani/Pana danych osobowych są:
 • Mega Service Centrum spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40-773 Katowice, KRS: 0000298196, NIP: 6342664373, REGON: 240775614,
 • Mega Service Plus spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40-773 Katowice, KRS: 0000290022, NIP: 6342320165, REGON: 276480859,
 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Mega-Service” spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40-773 Katowice, KRS: 0000102930, NIP: 6342448907, REGON: 277696828,
 • Mega Service System spółka z o.o., ul. Filomatów 4/11, 42-217 Częstochowa, KRS: 0000742213, NIP: 6342788170, REGON: 242092463.
 1. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych w osobie p. Dominiki Liniek. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: rodo@mega-service.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • nawiązywania relacji biznesowych w tym podpisywania umów lub w celu kontaktu w związku z realizacją umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO;
 • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • utrzymania relacji biznesowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych np. z rozliczeniem finansowo-księgowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane kancelariom prawnym, dostawcom oprogramowania, hostingodawcy skrzynki e-mail, firmie zajmującej się obsługą IT oraz serwisem oprogramowania, firmie niszczącej dokumenty, firmie świadczącej doradztwo, firmom realizującym usługi z ramienia Współadministratorów danych osobowych na terenie Pani/Pana firmy oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. Dane z dokumentów finansowych będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawa z zakresu rachunkowości.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych oraz wyrażenia sprzeciwu.
 5. Pani/Pana dane pozyskaliśmy:
 • w przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą reprezentującą spółkę – od podmiotu, w którym pełni Pani/Pan funkcję członka organów osób prawnych oraz z KRS,
 • w przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą wyznaczoną przez podmiot do kontaktu: od podmiotu, w którym pełni Pani/Pan tę funkcję w ramach realizowanej umowy.</li>
 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Kontakt  jest możliwy przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.goy.pl/pl/p/kontakt, lub telefonicznie: (22) 53103 00.
 2. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o odszkodowanie - Mega Service Centrum spółka z o.o.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Adminstratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mega Service Centrum spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40-773 Katowice, KRS: 0000298196, NIP: 6342664373,
REGON: 240775614.

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową rodo@mega-service.pl.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zgłoszenia o odszkodowanie z polisy OC firmy na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4.Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane kancelarii prawnej, towarzystwu ubezpieczeniowemu, hostingodawcy poczty e-mail, firmie świadczącej usługi informatyczne, do sądu prowadzącego postępowanie, spółkom z Grupy Mega-Service oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania roszczeń.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz wyrażenia sprzeciwu.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do obsługi zgłoszenia.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Kontakt jest możliwy przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.goy.pl/pl/p/kontakt, lub telefonicznie: (22) 53103 00.

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o odszkodowanie - Mega Service Plus spółka z o.o.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Adminstratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mega Service Plus spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40-773 Katowice, KRS: 0000290022, NIP: 6342320165, REGON: 276480859.

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową rodo@mega-service.pl.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zgłoszenia o odszkodowanie z polisy OC firmy na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4.Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane kancelarii prawnej, towarzystwu ubezpieczeniowemu, hostingodawcy poczty e-mail, firmie świadczącej usługi informatyczne, do sądu prowadzącego postępowanie, spółkom z Grupy Mega-Service oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania roszczeń.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz wyrażenia sprzeciwu.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do obsługi zgłoszenia.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Kontakt jest możliwy przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.goy.pl/pl/p/kontakt, lub telefonicznie: (22) 53103 00.

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o odszkodowanie - P.U.H. "Mega-Service" spółka z o.o.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Adminstratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Mega-Service”  spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40-773 Katowice, KRS: 0000102930, NIP: 6342448907, REGON: 277696828.

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową rodo@mega-service.pl.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zgłoszenia o odszkodowanie z polisy OC firmy na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4.Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane kancelarii prawnej, towarzystwu ubezpieczeniowemu, hostingodawcy poczty e-mail, firmie świadczącej usługi informatyczne, do sądu prowadzącego postępowanie, spółkom z Grupy Mega-Service oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania roszczeń.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz wyrażenia sprzeciwu.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do obsługi zgłoszenia.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Kontakt jest możliwy przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.goy.pl/pl/p/kontakt, lub telefonicznie: (22) 53103 00.

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o odszkodowanie - Mega Service System spółka z o.o.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Adminstratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mega Service System spółka z o.o., ul. Filomatów 4/11, 42-217 Częstochowa, KRS:0000742213, NIP: 6342788170,
REGON: 242092463.

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową rodo@mega-service.pl.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zgłoszenia o odszkodowanie z polisy OC firmy na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4.Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane kancelarii prawnej, towarzystwu ubezpieczeniowemu, hostingodawcy poczty e-mail, firmie świadczącej usługi informatyczne, do sądu prowadzącego postępowanie, spółkom z Grupy Mega-Service oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania roszczeń.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz wyrażenia sprzeciwu.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do obsługi zgłoszenia.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Kontakt jest możliwy przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.goy.pl/pl/p/kontakt, lub telefonicznie: (22) 53103 00.

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

Klauzula informacyjna dla pracownika dotycząca przetwarzania jego wizerunku

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Współadminstratorami Pani/Pana danych osobowych są:
 • Mega Service Centrum spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40-773 Katowice, KRS: 0000298196, NIP: 6342664373, REGON: 240775614,
 • Mega Service Plus spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40-773 Katowice, KRS: 0000290022, NIP: 6342320165, REGON: 276480859,
 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Mega-Service” spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40-773 Katowice, KRS: 0000102930, NIP: 6342448907, REGON: 277696828,
 • Mega Service System spółka z o.o., ul. Filomatów 4/11, 42-217 Częstochowa, KRS: 0000742213, NIP: 6342788170, REGON: 242092463.
 1. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych w osobie p. Dominiki Liniek. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: rodo@mega-service.pl
 2. Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia wizerunku na podstawie wyrażonej zgody lub zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. a lub b RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazane firmie świadczącej usługi informatyczne, hostingodawcy strony internetowej, hostingodawcy skrzynki e-mail.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do ustania umowy lub odwołania zgody.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne lub umowne.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy prawa. Kontakt jest możliwy przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.goy.pl/pl/p/kontakt, lub telefonicznie: (22) 53103 00.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w formie profilowania oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

Klauzula informacyjna dla osoby korzystających z portalu LinkedIn

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

 

 1. 1.  Współadminstratorami Pani/Pana danych osobowych są:
  • Mega Service Centrum spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40-773 Katowice, KRS: 0000298196, NIP: 6342664373, REGON: 240775614,
  • Mega Service Plus spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40-773 Katowice, KRS: 0000290022, NIP: 6342320165, REGON: 276480859,
  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Mega-Service” spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40-773 Katowice, KRS: 0000102930, NIP: 6342448907, REGON: 277696828,
  • Mega Service System spółka z o.o., ul. Filomatów 4/11, 42-217 Częstochowa, KRS: 0000742213, NIP: 6342788170, REGON: 242092463.

  Firma LinkedIn Ireland Unlimited Company jest dla krajów UE administratorem danych osobowych użytkowników portalu dostarczanych, przetwarzanych bądź gromadzonych przez Usługi portalu lub na potrzeby tych Usług. Pełna polityka prywatności portalu LinkedIn umieszczona jest pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL. Kontakt do inspektora ochrony danych (Data Protection Officer) firmy LinkedIn dostępny jest pod adresem: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO.

 1. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych w osobie p. Dominiki Liniek. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: rodo@mega-service.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach prowadzenia konta na portalu społecznościowym na podstawie wyrażonej zgody, bazując na podstawie prawnej – art.6. ust.1.lit.a RODO oraz na prawnie uzasadnionym interesie administratora w zakresie marketingu bezpośredniego czy udzielanej odpowiedzi – art.6 ust.1 lit. f RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane portalowi LinkedIn, firmie zajmującej się obsługą informatyczną.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej na podstawie standardowych klauzul umownych zawartych przez portal LinkedIn.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody lub przez czas dochodzenia roszczeń.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie i wyrażenia sprzeciwu.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do korzystania z konta Administratora na portalu LinkedIn.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Kontakt jest możliwy przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.goy.pl/pl/p/kontakt, lub telefonicznie: (22) 53103 00.
 9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

Klauzula informacyjna osoby korzystającej z formularza kontaktowego

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Współadminstratorami Pani/Pana danych osobowych są:
 • Mega Service Centrum spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40-773 Katowice, KRS: 0000298196, NIP: 6342664373, REGON: 240775614,
 • Mega Service Plus spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40-773 Katowice, KRS: 0000290022, NIP: 6342320165, REGON: 276480859,
 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Mega-Service” spółka z o.o., ul. Panewnicka 375, 40-773 Katowice, KRS: 0000102930, NIP: 6342448907, REGON: 277696828,
 • Mega Service System spółka z o.o., ul. Filomatów 4/11, 42-217 Częstochowa, KRS: 0000742213, NIP: 6342788170, REGON: 242092463.
 1. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych w osobie p. Dominiki Liniek. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: rodo@mega-service.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane hostingodawcy strony internetowej, firmie zajmującej się obsługą IT oraz hostingodawcy skrzynki e-mail.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody lecz nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu udzielenia skutecznej odpowiedzi na zapytanie.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Kontakt jest możliwy przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.goy.pl/pl/p/kontakt, lub telefonicznie: (22) 53103 00.
 9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.