Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies mega-service.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wykonując obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informuję, że:

1.Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Mega Service Centrum spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-773), przy ul. Panewnickiej 375, KRS: 0000298196, NIP: 6342664373, REGON: 240775614.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Danuty Makosz.

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: rodo@mega-service.pl).

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Państwa dobrowolnie podczas kontaktu telefonicznego lub w formie elektronicznej (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, a także inne dane, które Państwo udostępnili). Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zapewnienia kontaktu z Państwem, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości komunikacji z Państwem.

Poza danymi osobowymi podanymi przez Państwa podczas kontaktu, administrator przetwarza także dane obejmujące adresy IP, dane dotyczące ruchu na naszej stronie www, oraz pliki cookie. O zakresie udostępnianych danych decydują Państwo dobrowolnie, poprzez odpowiednią konfigurację Państwa przeglądarki internetowej.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, i nie będą profilowane.

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • jeśli są Państwo naszym pracownikiem, klientem, lub kontrahentem:
  • właściwe informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych zostały już Państwu przekazane w klauzuli informacyjnej doręczonej przy zawarciu umowy;
 • jeśli są Państwo osobą wyznaczoną przez naszego klienta lub kontrahenta do kontaktu z nami:
  • właściwe informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych zostały Państwu przekazane przez podmiot, który wyznaczył Państwa do kontaktu z nami;
 • jeśli nie są Państwo naszym pracownikiem, klientem, kontrahentem, ani osobą wyznaczoną przez klienta lub kontrahenta do kontaktu z nami:
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, w celu prowadzenia korespondencji, którą Państwo zainicjowali, w zakresie niezbędnym do wykonania naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest zapewnienie komunikacji z Państwem;
  • Państwa dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, w celu wykonania umowy, której będą Państwo stroną, lub w celu podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem tej umowy.

Państwa dane osobowe są ponadto przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest zapewnienie właściwej komunikacji z Państwem, monitorowanie ruchu na naszej stronie www, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami. Państwa dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia obsługi zgłoszonego zapytania, lub wykonania zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z prowadzoną z Państwem korespondencją lub wykonaniem zawartej umowy.

5. Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:

 1. podmioty współpracujące z administratorem przy obsłudze korespondencji i wykonaniu umowy,
 2. podmioty współpracujące z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, formalno-prawnej, kadrowo- płacowej, księgowej, i informatycznej, lub w innym podobnym zakresie,
 3. ww. podmiotami mogą być w szczególności spółki z grupy kapitałowej administratora t.j.:
  • Mega Service Plus spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-773), przy ul. Panewnickiej 375, KRS: 0000290022, NIP: 6342320165, REGON: 276480859;
  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Mega-Service” spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-773), przy ul. Panewnickiej 375, KRS: 0000102930, NIP: 6342448907, REGON: 277696828;
  • Mega Service System spółka z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-217), przy ul. Filomatów 4/11, , KRS: 0000742213, NIP: 6342788170, REGON: 242092463.

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

6. Państwa prawa

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Przysługuje Państwu ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.